Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta”

2. H O T Ă R Â R E  privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cîmpan Cristian Emanuel, inainte de expirarea duratei normale a mandatului

3. H O T Ă R Â R E  privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei

4. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2022-2023

5. H O T Ă R Â R E  privind stabilirea cuantumului drepturilor aferente copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2022

6. H O T Ă R Â R E  privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor

7. H O T Ă R Â R E  privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita

8. H O T Ă R Â R E  privind concesionarea terenului si constructiei inscrise in cartea funciara nr.  50592 – Hidiselu de Sus

9. H O T Ă R Â R E  privind declararea obiectivului de investitie de interes local cu denumirea „Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Hidiselu de Sus, sat Sumugiu”, ca fiind de utilitate publica

10. H O T Ă R Â R E  privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus desemnat în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022

11. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant”

12. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Complex multifunctional social”

13. H O T Ă R Â R E  privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus desemnat în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus

14. H O T Ă R Â R E  privind modificarea contractului de inchiriere cu nr. 3/2021 incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si domnul Gligor Calin

15. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2022

16. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități si a studiului de fezabilitate aferent

17. H O T Ă R Â R E   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

18. H O T Ă R Â R E   privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu nr. cadastral 50703 – Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

19. H O T Ă R Â R E   privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus si a supleantului acestuia, în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,  sesiunea 2022

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 martie 2022

20. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire doua case parter si imprejmuire teren”

21. H O T Ă R Â R E privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

22. H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor documentatii necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă

23. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor cu numerele cadastrale 50669 – Hidiselu de Jos si 50707 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

24. H O T Ă R Â R E privind inchirerea unui spatiu aferent constructiei identificata cu nr. cadastral 54737-C2-Mierlau, inscrisa in cartea funciara nr. 54737 – Hidiselu de Sus

25. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/I

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului  de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a incetarii unui raport de serviciu

27. H O T Ă R Â R E privind actualizarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2022

28. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2022

29. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/II

30. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinta si a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50668 – Hidiselu de Jos, inscris in cartea funciara nr. 50668 – Hidiselu de Sus, in favoarea numitului Paul Adrian-Claudiu

31. H O T Ă R Â R E privind concesionarea terenului identificat cu nr. cadastral 50602 – Mierlau, inscris in cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de Sus

32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie „Modernizare strazi in comuna Hidiselu de Sus – sat Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’, ca urmare a actualizarii documentatiei

33. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

34. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferente cererii de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului de  investitie cu denumirea “Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

35. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 10 mai 2022

36. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire hala pentru statie I.T.P.”

37. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467”

38. H O T Ă R Â R E privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Petricau Mircea, inainte de expirarea duratei normale a mandatului

39. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a modificarii structurii de functii publice

40. H O T Ă R Â R E privind executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Amenajare platforma parcare si spatiu de agrement’’

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 mai 2022

41. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala si anexa, imprejmuire teren cu porti de acces si racord la utilitati”

42. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2022, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

43. H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus, pentru trimestrul I, al anului 2022, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

44. H O T Ă R Â R E privind executarea lucrarilor pe domeniul public si privat al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Devieri retele electrice pentru obiectivul: Introducere partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement, nr. cad. 56359’’

45. H O T Ă R Â R E privind atribuirea terenului cu numarul cadastral 50572 – Hidiselu de Sus in vederea infiintarii unui complex multifunctional social

46. H O T Ă R Â R E privind concesionarea terenului identificat cu nr. cadastral 54739 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 54739 – Hidiselu de Sus, care este destinat sa fie utilizat pentru construirea unor spatii comerciale si/sau de servicii, precum si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor specifice in incinta acestora

47. H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus” și a cheltuielilor aferente

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 10 iunie 2022

48. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/III

49. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 29 iunie 2022

50. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelu de Sus

51. H O T Ă R Â R E privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Mester Ioan, inainte de expirarea duratei  normale a mandatului

52. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri, situate in localitatile Hidiselu de Sus si Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

53. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilul cu suprafata de 7520 mp, reprezentand drum public situat in comuna Hidiselu de Sus, satele Hidiselu de Jos si Mierlau

54. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a numirii unui functionar public de executie definitiv

55. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Modernizare strada identificata cu nr. cad. 56286 si 55710, localitatea Santelec”

56. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Modernizare strada identificata cu nr. cad. 55069 si 55490,  localitatea Hidiselu de Sus”

57. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Modernizare strada identificata cu nr. cad. 55716, localitatea Santelec”

58. H O T Ă R Â R E privind vanzarea directa a terenului cu numarul cadastral 50668 – Hidiselu de Jos, doamnei Paul Iuliana

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 iulie 2022

59. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement”

60. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul II/2022

61. H O T Ă R Â R E privind acordul de colaborare dintre comuna Hidiselu de Sus si gestionarul fondului cinegetic

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 04 august 2022

62. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/IV

63. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a modificarii situatiei functionarilor publici si a functiilor publice

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 15 septembrie 2022

64. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta”

65. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a numirii unui functionar public debutant

66. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50716 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

67. H O T Ă R Â R E  privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al comunei Hidiselu de Sus

68. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilul cu suprafata de 5450 mp. reprezentand drum public situat in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus

69. H O T Ă R Â R E privind executarea lucrarilor pe domeniul public si privat al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Devieri retele electrice pentru obiectivul amenajare platforma parcare si spatiu agrement in comuna Hidiselu de Sus, sat Hidiselu de Sus, str. Principala, nr. 328, jud. Bihor’’

70. H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus

71. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor” si prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara pana la data de 22.05.2023

72. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Construire si dotare afterschool, sat Hidiselu de Sus, nr. 333, comuna Hidiselu de Sus”

73. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie “Extindere, modernizare, dotare, centru medical, sat Hidiselu de Sus, nr. 328, comuna Hidiselu de Sus”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 13 octombrie 2022

74. H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetica la Scoala Gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus” și a cheltuielilor aferente

75. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea Hidiselu de Jos”

76. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2022

77. H O T Ă R Â R E privind dezlipirea terenului cu nr. cadastral 53787 – Hidiselu de Sus, apartinand domeniului privat al comunei Hidiselu de Sus

78. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Extindere retea apa in Cartier Tineri din localitatea Hidiselu de Jos, judetul Bihor”

79. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2022

80. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/V

81. H O T Ă R Â R E privind alocarea unei sume reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Romana Hidiselu de Jos

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2022

82. H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2022, ale S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

83. H O T Ă R Â R E privind executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus’’

84. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023

85. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a transferului unui functionar public

86. H O T Ă R Â R E privind tacita relocatiune aferenta contractului de inchiriere cu nr. 2557/21.03.2001

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 09 decembrie 2022

87. H O T Ă R Â R E privind participarea comunei Hidiselu de Sus la implementarea proiectului ,,VELO APUSENI – Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona Județelor Bihor, Cluj și Alba”, din cadrul Investiției I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta

11 – Turism și cultură

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 20 decembrie 2022

88. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/VI

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 27 decembrie 2022

89. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare container – drive in – alimentatie publica, Hidiselu de Jos, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor”

90. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere teren in intravilan in vederea construirii de locuinta, imprejmuire teren si racord la utilitati”

91. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire si dotare after-school, sat Hidiselu de Sus, nr. 333, comuna Hidiselu de Sus”

92. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Extindere, modernizare, dotare centru medical, sat Hidiselu de Sus, nr. 328, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

93. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilul cu suprafata de 3738 mp. reprezentand drum public situat in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus

94. H O T Ă R Â R E privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2023-2024

95. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiilor referitoare la imobilele cu suprafata de 3220 mp., 1227 mp. si 1090 mp. reprezentand drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus

96. H O T Ă R Â R E privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Hidiselu de Sus si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Bihor, pentru anul 2023

97. H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

98. H O T Ă R Â R E privind majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Hidiselu de Sus in anul 2023