Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta”

2. H O T Ă R Â R E  privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cîmpan Cristian Emanuel, inainte de expirarea duratei normale a mandatului

3. H O T Ă R Â R E  privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei

4. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2022-2023

5. H O T Ă R Â R E  privind stabilirea cuantumului drepturilor aferente copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2022

6. H O T Ă R Â R E  privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor

7. H O T Ă R Â R E  privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita

8. H O T Ă R Â R E  privind concesionarea terenului si constructiei inscrise in cartea funciara nr.  50592 – Hidiselu de Sus

9. H O T Ă R Â R E  privind declararea obiectivului de investitie de interes local cu denumirea „Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Hidiselu de Sus, sat Sumugiu”, ca fiind de utilitate publica

10. H O T Ă R Â R E  privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus desemnat în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022

11. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant”

12. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Complex multifunctional social”

13. H O T Ă R Â R E  privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus desemnat în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus

14. H O T Ă R Â R E  privind modificarea contractului de inchiriere cu nr. 3/2021 incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si domnul Gligor Calin

15. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2022

16. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități si a studiului de fezabilitate aferent

17. H O T Ă R Â R E   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

18. H O T Ă R Â R E   privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu nr. cadastral 50703 – Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

19. H O T Ă R Â R E   privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus si a supleantului acestuia, în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,  sesiunea 2022

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 martie 2022

20. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire doua case parter si imprejmuire teren”

21. H O T Ă R Â R E privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

22. H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor documentatii necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă

23. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor cu numerele cadastrale 50669 – Hidiselu de Jos si 50707 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

24. H O T Ă R Â R E privind inchirerea unui spatiu aferent constructiei identificata cu nr. cadastral 54737-C2-Mierlau, inscrisa in cartea funciara nr. 54737 – Hidiselu de Sus

25. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/I

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului  de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a incetarii unui raport de serviciu

27. H O T Ă R Â R E privind actualizarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2022

28. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2022

29. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022/II

30. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinta si a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50668 – Hidiselu de Jos, inscris in cartea funciara nr. 50668 – Hidiselu de Sus, in favoarea numitului Paul Adrian-Claudiu

31. H O T Ă R Â R E privind concesionarea terenului identificat cu nr. cadastral 50602 – Mierlau, inscris in cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de Sus

32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie „Modernizare strazi in comuna Hidiselu de Sus – sat Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’, ca urmare a actualizarii documentatiei

33. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

34. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferente cererii de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului de  investitie cu denumirea “Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

35. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 10 mai 2022

36. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire hala pentru statie I.T.P.”

37. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467”

38. H O T Ă R Â R E privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Petricau Mircea, inainte de expirarea duratei normale a mandatului

39. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a modificarii structurii de functii publice

40. H O T Ă R Â R E privind executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Amenajare platforma parcare si spatiu de agrement’’