Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe anul 2022

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus ca urmare a modificarilor intervenite in situatia functionarilor publici

3. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor, pentru anul 2023

4. H O T Ă R Â R E  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus, pentru trimestrul IV, al anului 2022, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

5. H O T Ă R Â R E  privind initierea demersurilor de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

6. H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi  atribuite in folosinta gratuita

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul comunei Hidișelu de Sus

8. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare  privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative

9. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare cort cu structura demontabila si parc fotovoltaic pentru ferma existenta”

10. H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotararii nr. 46 din 26 mai 2021 privind înfiinţarea parteneriatului de dezvoltare locală “Asociaţia Grup de Acţiune Locala ZMO Dealul Şomleu” şi aderarea Comunei Hidiselu de Sus la parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027

11. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Extindere retea apa in cartierul Tineri din localitatea Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’

12. H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

13. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocoalelor de Colaborare pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod SMIS 2014+130963

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 09 februarie 2023

17. H O T Ă R Â R E privind aprobarea sistarii cartilor individuale U1-U5 CF nr. 50285-C2-Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 28 februarie 2023

20. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2023, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

21. H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor documentatii necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă

22. H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de Programul pentru școli al României

23. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023/I

24. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 16 martie 2023

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia: “Amenajare platformă parcare și spațiu agreement în localitatea Hidișelu de Sus, nr. 328, comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor”

27. H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Echiparea și dotarea unităților de învățământ din comuna Hidișelu de Sus în vederea creșterii calității și siguranței mediilor de învățare”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 16 martie 2023

29. H O T Ă R Â R E privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul administrativ al comunei Hidiselu de Sus

30. H O T Ă R Â R E privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus

31. H O T Ă R Â R E privind infiintarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local

32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de închiriere a utilajelor aflate în proprietatea privata a Comunei Hidiselu de Sus

33. H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Amenajare platformă parcare și spațiu agrement în localitatea Hidișelu de Sus, nr. 328, comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor

34. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Eficientizare energetica la scoala gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus’’

35. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Imbunatatirea eficientei energetice la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus’’

36. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinta si a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50724 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 50724 – Hidiselu de Sus, in favoarea  numitului Stiube Dan-Alexandru

37. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50724 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, numitei Borza Bianca-Anemary

38. H O T Ă R Â R E privind inchirierea unui spatiu aferent constructiei identificata cu nr. cadastral 54737-C2-Mierlau, inscrisa in cartea funciara nr. 54737 – Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 14 septembrie 2023

80. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidișelu de Sus, ca urmare a modificărilor intervenite în situația funcționarilor publici

81. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Hidișelu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității administrative

82. H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Hidișelu de Sus

84. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023/V

85. H O T Ă R Â R E privind insusirea Acordului de cooperare si stabilirea contributiei privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii

86. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Elaborare plan urbanistic zonal pentru introducere teren in intravilan in scopul construirii locuinta unifamiliala” in loc. Santelec, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor

87. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilele cu suprafata de 15951 mp si 15930 mp, reprezentand drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus si Mierlau

88. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinta si a dreptului de superficie constituitecu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50719 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 50719 – Hidiselu de Sus, in favoarea numitului Stiube Gheorghe Adrian

89. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor cu numerele cadastrale 50719 – Hidiselu de Sus si 50717 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

91. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificarii contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul comunei Hidiselu de Sus

93. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a modificarilor intervenite in situatia functiilor contractuale

94. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2023

95. H O T Ă R Â R E privind clasificarea unor drumuri de interes local de pe raza comunei Hidiselu de Sus in categoria functionala – strazi

96. H O T Ă R Â R E privind introducerea in circuitul civil a cotei de 432/68609 mp din nr. topo 318/1 Mierlau identificat conform Adeverintei emisa de O.C.P.I. Bihor nr. 9687/01.09.2023

97. H O T Ă R Â R E privind punerea la dispozitia Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor a unor suprafete de teren, inscrise in proprietatea privata a Comunei Hidiselu de Sus

98. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnice faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventie aferente obiectivului de investitie “Eficientizare energetica la Scoala Gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, Comuna Hidiselu de Sus”

99. H O T Ă R Â R E privind acceptarea donatiei din partea numitilor Miclau Gheorghe si Miclau Mirela Florica

100. H O T Ă R Â R E privind dezlipirea terenului cu nr. cadastral 56812 – Hidiselu de Sus, inscris in C.F. nr. 56812 – Hidiselu de Sus, apartinand domeniului privat al comunei Hidiselu de Sus

101. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnice faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie “Imbunatatirea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus”

104. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50696 – Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

105. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50690 – Mierlau, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

106. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50691 – Mierlau, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

107. H O T Ă R Â R E privind respingerea plangerii realabile inregistrata la Primaria Comunai Hidiselu de Sus cu nr. 6250/19.10.2023

108. H O T Ă R Â R E privind dezlipirea terenului cu nr. cadastral 56812 – Hidiselu de Sus, inscris in CF nr. 56812 – Hidiselu de Sus, apartinand domeniului privat al comunei Hidiselu de Sus

109. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu n umarul cadastral 50683 – Mierlau, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

110. H O T Ă R Â R E privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Hidiselu de Sus si Directia Generala de Asitenta Sociala si Protectia Copilului – Bihor, pentru anul 2024

111. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilul cu suprafata 6000 mpo, reprezentand teren extravilan situat in comuna Hidiselu de Sus, satul Santelec

113. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023/VI

114. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

115. H O T Ă R Â R E privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan pentru zona mixta de locuire si servicii” in localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor

116. H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

117. H O T Ă R Â R E privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare

118. H O T Ă R Â R E privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 871,07 lei din excedentul bugetului activitatilor proprii la finale anului 2022

119. H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Hidiselu de Sus si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

120. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023/VII

121. H O T Ă R Â R E privind aprobarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiectare STUDIU DE FEZABILITTAE pentru obiectivul de investitie: “Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”