Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe anul 2022

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus ca urmare a modificarilor intervenite in situatia functionarilor publici

3. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor, pentru anul 2023

4. H O T Ă R Â R E  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus, pentru trimestrul IV, al anului 2022, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

5. H O T Ă R Â R E  privind initierea demersurilor de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

6. H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi  atribuite in folosinta gratuita

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul comunei Hidișelu de Sus

8. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare  privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative

9. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare cort cu structura demontabila si parc fotovoltaic pentru ferma existenta”

10. H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotararii nr. 46 din 26 mai 2021 privind înfiinţarea parteneriatului de dezvoltare locală “Asociaţia Grup de Acţiune Locala ZMO Dealul Şomleu” şi aderarea Comunei Hidiselu de Sus la parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027

11. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Extindere retea apa in cartierul Tineri din localitatea Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’

12. H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

13. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocoalelor de Colaborare pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod SMIS 2014+130963

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 09 februarie 2023

17. H O T Ă R Â R E privind aprobarea sistarii cartilor individuale U1-U5 CF nr. 50285-C2-Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 28 februarie 2023

20. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2023, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

21. H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor documentatii necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă

22. H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de Programul pentru școli al României

23. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023/I

24. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 16 martie 2023

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia: “Amenajare platformă parcare și spațiu agreement în localitatea Hidișelu de Sus, nr. 328, comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor”

27. H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Echiparea și dotarea unităților de învățământ din comuna Hidișelu de Sus în vederea creșterii calității și siguranței mediilor de învățare”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 16 martie 2023

29. H O T Ă R Â R E privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul administrativ al comunei Hidiselu de Sus

30. H O T Ă R Â R E privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus

31. H O T Ă R Â R E privind infiintarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local

32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de închiriere a utilajelor aflate în proprietatea privata a Comunei Hidiselu de Sus

33. H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Amenajare platformă parcare și spațiu agrement în localitatea Hidișelu de Sus, nr. 328, comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor

34. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Eficientizare energetica la scoala gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus’’

35. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Imbunatatirea eficientei energetice la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus’’

36. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinta si a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50724 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 50724 – Hidiselu de Sus, in favoarea  numitului Stiube Dan-Alexandru

37. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului cu numarul cadastral 50724 – Hidiselu de Sus, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, numitei Borza Bianca-Anemary

38. H O T Ă R Â R E privind inchirierea unui spatiu aferent constructiei identificata cu nr. cadastral 54737-C2-Mierlau, inscrisa in cartea funciara nr. 54737 – Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 14 septembrie 2023

80. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidișelu de Sus, ca urmare a modificărilor intervenite în situația funcționarilor publici

81. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Hidișelu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității administrative

82. H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Hidișelu de Sus