Nr. 1361 din 09.03.2023

Invitatie de participare

Pentru contractul de achizitie publica avand ca obiect

Achizitie Servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI HIDISELU DE SUS”

 

Tip legislaţie: art.43 alin.(3), lit. a). din H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016..

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMUNA HIDISELU DE SUS

Adresa: comuna Hidiselu de Sus, loc. Hidiselu de Sus, nr. 328, cod postal: 417275

Contact:           E-mail: primariahidiseldesus@yahoo.com

Telefon: 0259.355.855

Fax: 0259.355.855

www.primaria-hidiseludesus.ro

CALENDAR

Ofertele vor fi transmise la:

 • Achiziţia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic al platformei S.E.A.P. (http://e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI  HIDISELU DE SUS”.
 • Postarea pe pagina de internet a institutiei a invitatiei de participare/ofertare, incepand cu data de – 03.2023 la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC → ACHIZITII PUBLICE → INVITATII DE PARTICIPARE 2023;
 • Termenul limită de solicitare a clarificărilor 13.03.2023 ora 15:00, acestea fiind solicitate la adresa de e-mail primariahidiseldesus@yahoo.com;
 • Documentatia de calificare, detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi transmise la adresa de e-mail primariahidiseldesus@yahoo.com pana la data de 16.03.2023, ora 15:00;
 • După aceasta ora, ofertele transmise nu vor mai fi luate in considerare;
 • Dupa finalizarea evaluarilor, vor fi transmise comunicari tuturor ofertantilor cu privire la evaluarea ofertelor iar castigatorul va posta in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii oferta in cadrul platformei S.E.A.P. in vederea initierii achizitiei directe.
 • Ofertantul declarat castigator va posta in cadrul catalogului electronic de lucrari/produse/servicii oferta in vederea initierii cumpararii directa. Oferta va fi identificata după codul CPV si denumirea lucrărilor. Nerespectarea denumirii lucrărilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractanta a ofertei.

 

 1. CLARIFICARI

Solicitarile de clarificari vor fi transmise astfel:

– prin e-mail: la adresa primariahidiseldesus@yahoo.com

Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in maxim 1 zi lucratoare de la solicitarea acestora.

 

III. SURSA DE FINANŢARE

Sursa de finantare – Fonduri Nerambursabile

Valoarea estimata – 47.000,00 lei fara TVA, conform Planului Anual al Achizitiilor Publice al proiectului.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1). Descriere

1.1). Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de proiectare faza DALI+PT+VTP pentru proiectul  „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI  HIDISELU DE SUS”.

1.2). Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Prestare servicii de proiectare

1.3). Anunţul implica

Încheierea unui contract de achiziţie publica de prestari servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul  „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI  HIDISELU DE SUS”.

1.4). Informaţii privind acordul-cadru – nu este cazul;

1.5). Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Prezenta documentatie are ca obiect achizitionarea servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul  „IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI  HIDISELU DE SUS”.

1.6). Durata contractului sau termenul pentru finalizare:

– termenul de finalizare al prestarii serviciilor este 30.06.2023 dupa cum urmeaza:

 • Predarea documentatiei faza D.A.L.I., impreuna cu avizele solicitate in certificatul de urbanism cu nr. 13 din 10.01.2023 pana la data de 10.04.2023.
 • Predarea documentatiei faza P.T., impreuna cu referatele verificatorilor pana la data de 30.06.2023;

1.7). Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

CPV     71242000-6 – Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

79930000-2 – Servicii de proiectare specializată

1.8). Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

Nu

1.9). Împărţire in loturi:

Nu

 1. CAPACITATE TEHNICA SI PROFESIONALA
 • Toate informatiile privind modul de intocmire a ofertei tehnice, a celei financiare, precum si a tuturor documentelor de eligibilitate solicitate se regasesc in documentatia de atribuire atasata prezentei invitatii.
 1. Anexe
 • Documentatie de atribuire;
 • Modele formulare;
 • Certificatul de urbanism cu nr. 13 din 01.2023.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Informari pentru ofertanti

Lista de verificare DNSH

Modele formulare si contract servicii

Model formular propunere tehnica

Expertiza tehnica

Audit energetic

Certificat de urbanism

DECLARAŢIE PRIVIND  IMPARȚIALITATEA, CONFIDENȚIALITATEA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR DE MEDIU ȘI EGALITATE DE ȘANSE

DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARII REALI AI SOCIETĂȚII