Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 08 ianuarie 2024

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea ordinii de zi

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul scolar 2024-2025

3. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

4. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

5.  H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local la nivelul Comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 196/2016, în anul 2024

6.. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL al comunei Hidiselu de Sus nr. 64/2023 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei Comunei Hidiselu de Sus

7.. H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul Agricol al Comunei Hidișelu de Sus, pentru trimestrul IV, al anului 2023, precum și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

8. H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosință gratuită.

9. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul Comunei Hidișelu de Sus, județul Bihor, pentru anul 2024

10. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul comunei Hidișelu de Sus

11. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr. 124 din 302.06.2022 aplicabilo la nivelul Comunei Hidișelu de Sus

12. H O T Ă R Â R E privind convocarea adunării proprietarilor, în vederea desemnării unui reprezentant ai acestora pentru a face parte din Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar ca urmare a vacantării unei poziții

13. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Hidișelu de Sus pe anul 2023

14. H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Sistem centralizat de canalizare menajeră în localitatea Hidișelu de Sus, Comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor ”