Nr. 4888 din 04.08.2023

Invitatie de participare

Pentru contractul de achizitie publica

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL “AMENAJARE PARCARE AFERENTA

CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISELU DE SUS”

 

 

 

Tip legislaţie: art.45 alin.(3), lit. a). din H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016..

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMUNA HIDISELU DE SUS

Adresa: comuna Hidiselu de Sus, loc. Hidiselu de Sus, nr. 328, cod postal: 417275

Contact:           E-mail: primariahidiseldesus@yahoo.com, hidiseludesus@cjbihor.ro

Telefon: 0259.355.855

Fax: 0259.355.855

www.primaria-hidiseludesus.ro

 

 1. CALENDAR

                        Ofertele vor fi transmise la:

 • Achiziţia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic al platformei S.E.A.P. (http://e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari aferent obiectivului de investitii “AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISELU DE SUS”.
 • Postarea pe pagina de internet a institutiei a invitatiei de participare/ofertare, incepand cu data de – 03.2023 la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC → ACHIZITII PUBLICE → INVITATII DE PARTICIPARE 2022;
 • Termenul limită de solicitare a clarificărilor 08.2023 ora 15:00, acestea fiind solicitate la adresa de e-mail primariahidiseldesus@yahoo.com;
 • Documentatia de calificare, detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi transmise la adresa de e-mail primariahidiseldesus@yahoo.com pana la data de 08.2023, ora 15:00;
 • După aceasta ora, ofertele transmise nu vor mai fi luate in considerare;
 • Dupa finalizarea evaluarilor, vor fi transmise comunicari tuturor ofertantilor cu privire la evaluarea ofertelor iar castigatorul va posta in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii oferta in cadrul platformei S.E.A.P. in vederea initierii achizitiei directe.
 • Ofertantul declarat castigator va posta in cadrul catalogului electronic de lucrari/produse/servicii oferta in vederea initierii cumpararii directa. Oferta va fi identificata după codul CPV si denumirea lucrărilor. Nerespectarea denumirii lucrărilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractanta a ofertei.

 

 1. CLARIFICARI

Solicitarile de clarificari vor fi transmise astfel:

– prin e-mail: la adresa primariahidiseldesus@yahoo.com

Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in maxim 1 zi lucratoare de la solicitarea acestora.

 

III. SURSA DE FINANŢARE

Sursa de finantare – Bugetul Local al comunei Hidiselu de Sus;

Valoarea estimata – 430.304,84 lei fara TVA, conform devizului de lucrari, anexa la documentatia D.T.A.C..

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1). Descriere

1.1). Obiectul contractului îl reprezintă executia lucrarilor pentru obiectivul “AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISELU DE SUS”.

1.2). Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Contract de executie lucrari

1.3). Anunţul implica

Încheierea unui contract de achiziţie publica privind executia lucrarilor pentru obiectivul “AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISELU DE SUS”.

1.4). Informaţii privind acordul-cadru – nu este cazul;

1.5). Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Prezenta documentatie are ca obiect achizitionarea de lucrari pentru obiectivul “AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISELU DE SUS”.

1.6). Durata contractului sau termenul pentru finalizare:

– termenul de finalizare a lucrarilor este de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

1.7). Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

CPV     45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)

1.8). Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

Nu

1.9). Împărţire in loturi:

Nu

 1. CAPACITATE TEHNICA SI PROFESIONALA
 • Toate informatiile privind modul de intocmire a ofertei tehnice, a celei financiare, precum si a tuturor documentelor de eligibilitate solicitate se regasesc in documentatia de atribuire atasata prezentei invitatii.
 1. Anexe
 • Caiet de sarcini;
 • Modele formulare;
 • Proiect tehnic;
 • Autorizatie de construire;

 

   

  Invitatie de participare

  Caiet de sarcini

  Autorizatie de construire

  Proiect Tehnic

  Modele formulare