Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 08 ianuarie 2019
1. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 27.12.2018
2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
3. H O T Ă R Â R E privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar la finele anului 2018
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2019
4. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 08.01.2019
5. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
6. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2018
7. H O T Ă R Â R E cu privire la evaluarea activitatii persoanelor care exercita controlul financiar preventiv la primaria Comunei Hidiselu de Sus
8. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul organizarii si functionarii serviciului public de asistenta sociala, prin compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala
9. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2019
10. H O T Ă R Â R E privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2019-2020
11. H O T Ă R Â R E privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubrizare pe raza comunei Hidiselu de Sus
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 februarie 2019
12. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta
13. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 31.01.2019
14. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
15. H O T Ă R Â R E privind emiterea acordului de principiu pentru depunera cererii de finantare si a proiectului cu denumirea „Realizarea unei centrale de productie energie electrica si energie termica din biomasa si deseuri municipale”
16. H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, cu nr. 30/18.03.2011, cu privire la aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare, pentru persoanele cu handicap
17. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2019
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 25 martie 2019
18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 28.02.2019
19. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
20. H O T Ă R Â R E privind stabilirea tarifelor practicate de catre operatorul serviciului de salubrizare
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 18 aprilie 2019
21. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 25.03.2019
22. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
23. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor
24. H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
25. H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2019
26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2019, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, judeţul Bihor
27. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2019
28. H O T Ă R Â R E privind aprobarea renuntarii la Contractul de concesiune cu nr. 2081/27.10.2006
29. H O T Ă R Â R E privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil, pentru
destinatia „Cabinet medical pentru medicina de familie”, situat in satul Mierlau, nr.189, jud.Bihor
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 mai 2019
30. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta
31. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 18.04.2019
32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
33. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2019 al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
34. H O T Ă R Â R Eprivind mandatarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecolect Group organizata pentru aprobarea documentatiilor aferente Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Bihor
35. H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Reosal, ca in numele si pe seama comnunei Hidiselu de Sus, sa incheie alaturi de operatorii de salubritate contracte/parteneriate cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
36. H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de Programul pentru școli al României
37. H O T Ă R Â R E privind emiterea acordului pentru executare lucrari pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus pentru obiectivul „Extindere si executie bransament la reteaua electrica pentru capela mortuara in localitatea Hidiselu de Sus”
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 27 iunie 2019
38. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 27.06.2019
39. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
40. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Hidiselu de Sus, pentru anul 2020
41. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Hidiselu de Sus, județul Bihor, pentru perioada 2019 – 2024
42. H O T Ă R Â R E referitor la modificarea HCL nr.3/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic „Modernizare camine culturale in localitatile Hidiselu de Sus, Mierlau si Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus,judetul Bihor”
43. H O T Ă R Â R E referitor la modificarea HCL nr.4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”
44. H O T Ă R Â R E privind emiterea acordului pentru ocuparea domeniului public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii unui bransament la imobilul cu numarul cadastral 54684 – Hidiselu de Sus
45. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – introducere teren in intravilan pentru creare zona mixta: locuire si servicii
46. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
47. H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Group Bihor, ca in numele si pe seama comnunei Hidiselu de Sus sa incheie alaturi de operatorii de salubritate contracte/parteneriate cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
48. H O T Ă R Â R E privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ transfer din zona 1B, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 1B din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor
49. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiza proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”
50. H O T Ă R Â R E constituirea dreptului de superficie in favoarea domnului Purea Popovici Cristian Norbert asupra terenului cu nr. cadastral 50715, inscris in C.F. nr. 50715 – Hidiselu de Sus, aflat in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus
51. H O T Ă R Â R E privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor situate in satul Hidiselu de Sus, jud. Bihor, nr. cad. 50592, pentru desfasurarea activitatilor de birou, comerciale sau prestari servicii

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 04 septembrie 2019

18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 28.02.2019
18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 28.02.2019
18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal intocmit la sedinta anterioara a consiliului local, tinuta la data de 28.02.2019