Istoria locala - Cuvant inainte

Index articol
Istoria locala
Cuvant inainte
Cadrul geografic
Clima
Vegetatia si fauna
Primele atestari arheologice si documentare
Localitatile comunei in epoca feudala
daturile urbariale
Toate paginile

Introducere

1. Cadrul geografic

Aşezarea comunei Hidişelu de Sus, a 40 comună în ordine alfabetică din totalul celor 84 de comune ale judeţului Bihor, se află situată în partea central – sudică a judeţului având o suprafaţă de 8991,84 ha şi este alcătuită din satele: Hidişelu de Sus, Hidişelu de Jos, Mierlău, Sîntelec şi Şumugiu. (harta 1)

Vecinii comunei Hidişelu de Sus se mărgineşte cu următoarele comune: la N – E cu Oşorhei, la E cu Drăgeşti, la S – E cu Lăzăreni, la S – V cu Husasău de Tinca, la V cu Nojorid, iar la N – V cu comuna suburbană Sînmartin. Comuna Hidişelu de Sus se găseşte amplasată de-a lungul drumului naţional 76 care leagă Oradea de oraşul Beiuş. (harta 2)

Condiţii fizico – geografice: frământările care au avut loc de-a lungul timpului au determinat ca în alcătuirea teritoriului ocupat de comuna Hidişelu de Sus să se evidenţieze formaţiuni din pliocen – argile, argile nisipoase, nisipul, marne nisipoase şi rar calcare şi în mai mică măsură cele cuaternare. Peste aceste formaţiuni în pleistocenul superior s-au depus argile roşcate şi depozite loesseide.

Relieful zonei se înscrie în arealul Dealurilor Tăşadului, din cadrul mai mare al unităţii Dealurilor Crişene, vecine la E cu Munţii Pădurea Craiului. În totalitatea lor aceste Dealuri Crişene, reprezintă rezultatul unui proces intens de eroziune la care ulterior a contribuit formarea teraselor din cadrul văilor care au dus în final la fragmentarea într-un relief deluros, aspect cu care avem de-a face şi pe teritoriul comunei Hidişelu de Sus. Relieful deluros se termină la contactul cu Câmpia Miersigului ale cărei întrepătrunderi sunt observabile pe albiile fostelor râuri. Forma actuală a acestor dealuri este aceea de culmi cu interfluviile larg bombate. Energia reliefului variază între 100 şi aproape 300 metri netrecând însă de această ultimă cifră.

Cu toată complexitatea structurii geologice care determină o mare varietate de bogăţii ale subsolului nici una nu face obiectul unei exploatări intensive, industriale.

Satele comunei Hidişelu de Sus, se interpun în drumul de influenţă al maselor de aer oceanic, umed şi răcoroase. Această zonă se caracterizează printr-un climat temperat – continental moderat. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9 – 10 grade. Izoterma lunii ianuarie este cuprinsă între

- 1 şi -3 grade, iar a lunii iulie este de 16 – 18 grade.

Precipitaţiile, regimul şi repartiţia lor depind mai ales de valorile umezelii aerului şi de gradul de înnorare. În zona care face obiectul prezentei cercetări, precipitaţiile au valori cuprinse între 700 – 800 mm anual, ceea ce demonstrează că datorită influenţelor vestice teritoriul comunei primeşte o cantitate suficientă de precipitaţii necesare dezvoltării vegetaţiei. Iarna precipitaţiile cad sub formă solidă, regimul lor înscriindu-se în cadrul mai general al judeţului Bihor.


METEO
Utilizatori Online
Avem 3 vizitatori online