Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2021

1. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

3. H O T Ă R Â R E privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

4. H O T Ă R Â R E privind prelungirea mandatului administratorilor societatii S.C. Compania Reosal S.A.

5. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020

6. H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2021

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2021

8. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor

9. H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

10. H O T Ă R Â R E privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare

11. H O T Ă R Â R E privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii decembrie a anului 2020 si modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 50/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus

12. H O T Ă R Â R E privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al U.A.T.

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 12 februarie 2021

13. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta

14. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta ordinara a consiliului local, tinuta la data de 28.01.2021

15. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

16. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan si construire pensiune cu dotari”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 25 februarie 2021

17. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

19. H O T Ă R Â R E privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea regulamentului aferent acesteia

20. H O T Ă R Â R E privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 martie 2021

21. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

22. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

23. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. cadastral 50708 – Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia

24. H O T Ă R Â R E privind acordul referitor la initierea procedurii de transmitere a dreptului de concesiune

25. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferente Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Hidiselu de Sus

27. H O T Ă R Â R E privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line”

28. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.