Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2021

1. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

3. H O T Ă R Â R E privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

4. H O T Ă R Â R E privind prelungirea mandatului administratorilor societatii S.C. Compania Reosal S.A.

5. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020

6. H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2021

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2021

8. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor

9. H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

10. H O T Ă R Â R E privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare

11. H O T Ă R Â R E privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii decembrie a anului 2020 si modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 50/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus

12. H O T Ă R Â R E privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al U.A.T.

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 12 februarie 2021

13. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta

14. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta ordinara a consiliului local, tinuta la data de 28.01.2021

15. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

16. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan si construire pensiune cu dotari”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 25 februarie 2021

17. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

18. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

19. H O T Ă R Â R E privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea regulamentului aferent acesteia

20. H O T Ă R Â R E privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 martie 2021

21. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

22. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

23. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. cadastral 50708 – Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia

24. H O T Ă R Â R E privind acordul referitor la initierea procedurii de transmitere a dreptului de concesiune

25. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus

26. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferente Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Hidiselu de Sus

27. H O T Ă R Â R E privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line”

28. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 22 aprilie 2021

29. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

30. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

31. H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de Sus

32. H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1 si a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec

33. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2021

34. H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

35. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 51/2015 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

36. H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunala

Nota de rectificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 36 din 22 aprilie 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunala

37. H O T Ă R Â R E privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

38. H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor scolarizati in unitatile de invatamant din comuna Hidiselu de Sus pentru anul scolar 2020-2021

39. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2021, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, judeţul Bihor

40. H O T Ă R Â R E privind reprezentarea de drept in adunarile generale ale asociatiilor de
dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si locali

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 26 mai 2021

41. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta

42. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

43. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

44. H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si Dr. Lup Camelia Veronica

45. H O T Ă R Â R E privind asumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de Programul pentru școli al României

46. H O T Ă R Â R E privind înființarea parteneriatului de dezvoltare locală ,,Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu” și aderarea comunei Hidiselu de Sus la parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027

47. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelul de Sus (sat Sântelec)

48. H O T Ă R Â R E privind pieirea unor bunuri aflate in proprietatea publica a comunei Hidiselu de Sus

49. H O T Ă R Â R E privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Hidiselu de Sus

50. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

51. H O T Ă R Â R E privind schimbarea destinatiei cladirii scolii din loc. Sumugiu, avand nr. cadastral 50238-C1-Sumugiu, inscrisa in C.F. 50238 – Hidiselu de Sus

52. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent unor terenuri atribuite in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din data de 15 iunie 2021

53. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

54. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

55. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 3/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizare camine culturale in localitatile Hidiselu de Sus, Mierlau si Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus,judetul Bihor”

56. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 30 iunie 2021

57. H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei din data de 30.06.2021

58. H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului-verbal intocmit la sedinta anterioara

59. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi

60. H O T Ă R Â R E privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății S.C. Compania Reosal S.A. si a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Reosal

61. H O T Ă R Â R E  privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita

62. H O T Ă R Â R E privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare, ca urmare a modificarii structurii de functii publice

63. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus

64. H O T Ă R Â R E privind darea in folosinta gratuita a pachetului cuprinzand etilotest profesional si accesorii 

65. H O T Ă R Â R E privind indreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 32/2021 privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1 si a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec

66. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Plan Urbanistic Zonal – Reglementare si introducere teren in intravilan in vederea construirii de locuinta”

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 29 iulie 2021

67. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul II/2021

68. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/II

69. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 6 beneficiari

70. H O T Ă R Â R E privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus’’

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 26 august 2021

71. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilele cu suprafata totala de 2420 mp., reprezentand drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus


72. H O T Ă R Â R E privind completarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 21/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin comunei Hidiselu de Sus


73. H O T Ă R Â R E privind apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Hidiselu de Sus


74. H O T Ă R Â R E privind incetarea contractului de inchiriere cu nr. 2337/28.11.2006


75. H O T Ă R Â R E privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50727 – Hidiselu de Sus, inscris in C.F. nr. 50727 – Hidiselu de Sus, in favoarea numitei Noane Miriam-Victoria


76. H O T Ă R Â R E privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 3 beneficiari


77. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului  de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a modificarii unui raport de serviciu


78. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maximum 500.000 lei, fara TVA


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară – de indata din data de 14 septembrie 2021

79. H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de Sus


80. H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1 si a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2021

81. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei cu denumirea ,,Plan Urbanistic Zonal – modificator – Demontare statie distributie carburanti, mobila si construire statie carburanti fixa”


82. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/III


83. H O T Ă R Â R E privind constituirea garantiei aferenta contractelor de concesiune


84. H O T Ă R Â R E privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 57/2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, a tarifelor de transport, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul Oradea-Sântelec


85. H O T Ă R Â R E privind darea in folosinta gratuita, Parohiei Hidiselu de Jos a Bisericii Ortodoxe Romane, a terenului in suprafata de 1000 mp, avand nr. cadastral 55911 – Hidiselu de Jos,  inscris in cartea funciara nr. 55911 – Hidiselu de Sus


86. H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 19 octombrie 2021

87. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2021


88. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/IV


89. H O T Ă R Â R E privind vanzarea directa a terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului Berdea Ioan


90. H O T Ă R Â R E privind vanzarea directa a terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului Mada Gheorghe


91. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiilor referitoare la trei imobile, drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Santelec


92. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020


93. H O T Ă R Â R E privind scoaterea din circuitul agricol a terenului identificat prin nr. cadastral 55927 – Sumugiu, inscris in cartea funciara nr. 55927 – Hidiselu de Sus


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară – de îndată din data de 04 noiembrie 2021

94. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea Hidiselu de Sus”


95. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferente cererii de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” pentru realizarea obiectivului de  investitie „Sistem centralizat de canalizare in localitatea Hidiselu de Sus”


96. H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al comunei Hidiselu de Sus


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2021

97. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala pe numar cadastral 55500, racord la  utilitati, cu acces din numar cadastral 54668”


98. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/V


99. H O T Ă R Â R E privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Onita Sorina Gabriela, inainte de expirarea duratei normale a mandatului


100. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a promovarii in grad profesional a unui functionar public


101. H O T Ă R Â R E privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Hidiselu de Sus si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Bihor


102. H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii planului de investiții si a planului de dotari pentru anul 2021, ale S.C. Compania de Apă Oradea S.A.


103. H O T Ă R Â R E privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gaspar Iris-Dariana, inainte de expirarea duratei normale a mandatului


104. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei referitoare la imobilul cu suprafata de 8900 mp, reprezentand drum public situat in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară – de îndată din data de 07 decembrie 2021

105. H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”


Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 22 decembrie 2021

106. H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

107. H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2022

108. H O T Ă R Â R E privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Hidiselu de Sus pentru perioada 2021-2027

109. H O T Ă R Â R E privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii decembrie a anului 2021

110. H O T Ă R Â R E privind completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 21/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin comunei Hidiselu de Sus, in sensul completarii inventarului domeniului privat

111. H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie „Amenajare platforma parcare si spatiu agrement’’, ca urmare a refacerii documentatiei

112. H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/VI

113. H O T Ă R Â R E privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea realizarii investitiei cu denumirea ,,Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus’’