D I S P O Z I Ţ I E – privind exproprierea terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus

Anexa la Dispozitia Primarului nr. 21/2022

H O T Ă R Â R E – privind stabilirea cuantumului despagubirii