Anuntuti de transparenta, anul 2021

„Lucrari de reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC60”

Nr. 4883 din 27.08.2021

 

SE APROBĂ, 

Ordonator principal de credite

PRIMAR 

PETROI ADRIAN

 

ANUNT DE TRANSPARENTA

 Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte pentru achizitia  de “Lucrari de reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC60”, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor

 

 1. Valoarea estimata totala a achizitiei: 302.465,89 lei fara tva
 1. CPV: 45233141-9 Lucrări de întreţinere a drumurilor

3.Sursa de finanţare: Buget Local 2021

4.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5.Documentul justificativ:

 • incheierea unui contract de achizitie publica x
 • factura

6.Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate se vor prezenta arhivate cu parola prin e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro, strucurate astfel:

Scrisoarea de inaintare, continand urmatoarele:

 1. documentele insotitoare vor fi urmatoarele:
 1. a) Scrisoare de inaintare – Formularul 1;
 2. b) Informatii generale – Formularul 2;
 3. c) Declaratie GDPR – Formularul 3;
 4. d) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/20162016 – Formularul 4;
 5. e) Formular de ofertă – Formularul 5 + insotit de anexa aferenta;
 6. f) Formular – Declaratie garantie tehnica
 7. g) Certificat constatator O.N.R.C. valabil la data depunerii ofertei;
 8. h) Copie Certificat de Inregistrare Fiscala;
 1. propunerea tehnica inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv Formulare F1, F2,F3, C6, C7, C8, C9; 
 2. propunerea financiara;

 

PROPUNEREA TEHNICA

1

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv  Formulare F1, F2,F3, C6, C7, C8, C9

Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi response ca neconforme.

 

PROPUNEREA FINANCIARA

2

Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

 

 1. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.                                                                                                                                      
 2. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 30.08.2021 ora 15:00
 3. Data stabilita pentru comunicarea parolei de acces la documentatie de catre ofertanti si accesarea ofertelor de catre reprezentantii autoritatii contractante 30.08.2021  in intervalul orar 15:00 – 15:30 prin: e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro

 

 1. Note generale:

Nota   1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

Nota   2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota   3: Se solicita:

 1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
 2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire – In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.

Nota  4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.

Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.primaria-hidiseludesus.ro.

Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.primaria-hidiseludesus.ro si pe adresa de e-mail: e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

Persoana care a întocmit documentul: Mihaela Laslau

Funcția: Consilier

Semnătura:______________________             

Anunt de transparenta

Caiet de sarcini

Modele formulare

Model contract

Clarificare

Proces Verbal deschidere oferte

Proces Verbal evaluare oferte

Proces Verbal evaluare oferte 2